Мірановіч Яўген

Eugeniusz Mironowicz (Яўген Мірановіч) w 1980 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Potem pracował jako nauczyciel historii w szkołach średnich. Rozprawę doktorską na temat „Białoruska mniejszość narodowa w Polsce Ludowej 1944- 1949” obronił w roku 1990 na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę habilitacyjną „Polityka narodowościowa PRL”w roku 2000 na wydziale Historycznym UW.

W latach 1992-97 był redaktorem naczelnym Tygodnika Białorusinów w Polsce „Niwa”. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Białostockiego. Jest też redaktorem „Białoruskich Zeszytów Historycznych”.

Wydał liczne książki, jak: „Białorusini w Polsce 1944-1949” (Warszawa1993), „Mniejszości narodowe w Polsce” – współautor (Warszawa 1998), „Historia państw świata w XX wieku. Białoruś.” (Warszawa 1999), „Nawiejszaja historia Biełarusi” (Białystok 2000), „Polityka narodowościowa PRL” (Białystok 2000), podręcznik dla liceów ogólnokształcących „Historia Białorusi IX-XX w.” (Białystok 2001), podręcznik akademicki „Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku” (Białystok 2002) i 60 innych publikacji naukowych.

 

Мірановіч Яўген :: Publikacje

Mironowicz Eugeniusz, Wielka tułaczka (1915-1921)

Wielka tułaczka (1915-1921)

The great wandering (1915-1921)

Mironowicz Eugeniusz

Gdy w czasie I wojny światowej wojska pruskie i austro-węgierskie wdarły się na polskie tereny wchodzące w skład Cesarstwa Rosyjskiego, władze rosyjskie nawoływały do ucieczki przed zbliżającym się frontem. Ich propagandzie uległa głównie ludność prawosławna. Do czerwca 1916 roku z opuszczonych przez wojska rosyjskie zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego uciekło na wschód 2 750 000 osób – najwięcej, bo ponad milion, z guberni grodzie... Więcej »


Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź, Historia Białorusinów Podlasia

Historia Białorusinów Podlasia

Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane Podlasiem od wieków stanowiły pewną całość — jako ziemia brzeska, a potem ziemia brzesko-drohicka. Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jako A... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Wojna wszystkich ze wszystkimi

Wojna wszystkich ze wszystkimi

Białoruś 1941-1944

Mironowicz Eugeniusz

Białoruś podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 stała się polem trzyletniej konfrontacji kilku racji państwowych i narodowych. Wszystkie walczące strony na miarę swoich możliwości zmuszały miejscową ludność do posłuszeństwa za pomocą terroru i przemocy. Grabież mienia należącego do mieszkańców stała się zjawiskiem powszechnym. Najwięcej ofiar przyniosło starcie dwóch totalitaryzmów – komunistycznego i faszystowskiego, z których... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w badaniach problemów narodowościowych i stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej oraz najnowszej historii Białorusi. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym m.in. książek: Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999 (2007); Polityka narodowościowa PRL,... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Białorusi

Polityka zagraniczna Białorusi

1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Białoruś jako stosunkowo młode państwo nie miała bogatych tradycji dyplomatycznych. W XX wieku próbowała je budować Białoruska Republika Ludowa powstała w marcu 1918 r., lecz państwowość ta nigdy nie osiągnęła statusu powszechnie uznanego podmiotu prawa międzynarodowego i przetrwała zaledwie półtora roku, stale okupowana przez obce wojska. Rząd BRL nigdy nie pełnił suwerennej władzy na terytorium, które zostało zdefiniowane jako etnogra... Więcej »


Мірановіч Яўген, Беларусы ў Польшчы (1918 – 1949)

Беларусы ў Польшчы (1918 – 1949)

Мірановіч Яўген

Кніга беластоцкага гісторыка Яўгена Мірановіча "Беларусы ў Польшчы. 1918-1949 гг." — гэта дапрацаваная, папраўленая вэрсія доктарскай дысэртацыі гісторыка, якая пабачыла сьвет у 1993 годзе ў прэстыжным варшаўскім выдавецтве Польскай Акадэміі навук. Więcej »


Латышонак Алег, Мірановіч Яўген, Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XXI ст.

Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку ...

Латышонак Алег, Мірановіч Яўген

Гэтая кніга – пераклад з пэўнымі ўдакладненьнямі і дапаўненьнямі польскамоўнага падручніка, створанага ў 2002 г. аўтарамі – беластоцкімі беларусамі, адпаведна з зацьверджанай Міністэрствам нацыянальнай адукацыі Польшчы праграмай вывучэньня беларускай і рэгіянальнай тэматыкі ў якасьці дадатку да праграмы вывучэньня гісторыі ў пачатковых і сярэдніх школах у былым Беластоцкім ваяводзтве. Хоць асноўнай мэтавай аўдыторыяй дадзенага падручнік... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Białoruś

Białoruś

Mironowicz Eugeniusz

Historia Białorusi na tle historii innych sąsiadów Polski zajmuje wyjątkowo mało miejsca w polskiej historiografii. W podręcznikach szkolnych nie ma na przykład wzmianki o Państwie Połockim, które skutecznie opierało się integracji w ramach średniowiecznego mocarstwa zwanego Rusią Kijowską. Przez kilka stuleci Białoruś była częścią Rzeczpospolitej. W świadomości Polaków Wielkie Księstwo litewskie często jest utożsamiane wyłącznie jako ... Więcej »


Mironowicz Eugeniusz, Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego

Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykow...

Mironowicz Eugeniusz

Polska w okresie międzywojennym była jednym z państw w Europie posiadających największy odsetek mniejszości narodowych. Ponad 11 mln ludzi, około 35 proc. obywateli, posługiwało się w życiu codziennym innym językiem niż polski . Najliczniejsze narody mieszkające w granicach II Rzeczypospolitej to Ukraińcy (5,1 mln), Żydzi (3,1), Białorusini (2,0 mln), Niemcy (0,8 mln). Białorusini i Ukraińcy u schyłku pierwszej wojny światowej podejmowa... Więcej »


Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Historia Białorusi

Historia Białorusi

od połowy XVIII do końca XX wieku

Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz

Książka autorstwa dwóch historyków białoruskich z Polski –Olega Łatyszonka i Eugeniusza Mironowicza- daje możliwość poznania historii Białorusi dla Białorusinów w Polsce i po prostu dla mieszkańców Polski. Autorzy przedstawiają historię narodu białoruskiego od czasu przyłączenia ziem białoruskich do Imperium Rosyjskiego, do czasu współczesnej niezależnej Białorusi. Opierając się na faktach, próbują obalić istniejące stereotypy na temat ... Więcej »»


Pierwsza   Poprzednia   [1-7]   Następna   Ostatnia