Токць Сяргей, Беларуская вёска на мяжы эпох

Беларуская вёска на мяжы эпох

Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (па магэрыялах Гарадзеншчыны 19 - першай трэці 20 ст)

Токць Сяргей

У манаграфіі ра'іглядаюцца па матэрыялах Г'арадзеншчыны змены этнічнай самасвядомасці сялянскага насельніцтва ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства. На аснове аналізу архіўных крыніц і выкарыстання мікрагістарычнага падыходу асвятляецца працэс пераходу беларускіх сялян ад лакальнай тутэйшасці да нацыянальнай самасвядомасці сучаснага тыпу. Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца праблемамі гісторыі Беларусі. More »


Яскевіч Алена, Старабеларускія граматыкі, 2-е выд.

Старабеларускія граматыкі

да праблемы агульнафілалагічнай цэласнасці

Яскевіч Алена

Выданне і даследаванне найкаштоўнейшых помнікаў XVI--XVII ст.ст. — «Граматыкія-буквар» (1574) і астрожская «Азбука» (1578) Івана Фёдарава, «Граматыка славенска» (1596) Лаўрэнція Зізанія, «Граматыка славенская» (1645) Івана Ужэвіча — такую задачу паставіла перад сабой аўтар гэтай кнігі. Зроблена навуковая рэстаўрацыя і каменціраванне помнікаў, пераклад тэстаў на сучасную графіку, дапушчальнае адаптаванне тэкстаў для сучаснага чытача. Адр... More »


Nowa sztuka Białorusi

Nowa sztuka Białorusi

Katalog Wystawy

Sztuka białoruska to zjawisko chimeryczne, zarazem łatwe i trudne do obserwowania; łatwe, bo w tym 1 0-milionowym kraju, z sześcioma wielkimi miastami i nie tak znowu duża liczba artystów, szybko można odnaleźć interesujące nas osoby; trudne, bo te osoby łatwo stracić z oczu, bo nie ma żadnego systemu galerii, żadnego miejsca, gdzie regularnie można by obserwować ich rozwój i osiągnięcia, krytyki sztuki, wspomagającej i kreującej sytuac... More »


Michaluk Dorota, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XV...

Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne

Michaluk Dorota

Podlasie należy do najsłabiej zbadanych pod względem historycznym i archeologicznym regionów kraju. Spośród trzech ziem, które złożyły się na ostateczny kształt województwa podlaskiego utworzonego w 1513 roku, najlepiej poznana jest ziemia bielska. Znacznie słabsze są efekty badań historyków nad ziemią drohicką. Nawet stolica dawnego województwa podlaskiego — Drohiczyn nie ma wyczerpującego opracowania. Najgorzej przedstawia się stan wi... More »


Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do roku 2006

Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskie...

Kulturę można zdefiniować jako całość materialnego i duchowego dorobku danego społeczeństwa. Stanowi ona o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku kolejnych pokoleń. Niejednokrotnie w dziejach pozwoliła przetrwać narodom. Dzięki niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączy się w spójną całość. Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. Kultur... More »


Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta

Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 50-lecia Państwowego Muzeum w Białymstoku

Na wystawie „ Wędrówki archeologiczne... Z grodu do miasta" prezentowane są wybrane źródła archeologiczne, dotyczące historii powstawania najstarszych miast województwa podlaskiego. Przedstawiono zachodzące w nich najważniejsze procesy miastotwórcze i ich rolę w życiu mieszańców tych ziem. Województwo podlaskie na mapie Europy pojawiło się po raz pierwszy w 1513 roku i stanowiło zlepek ziem o różnej przynależności etnicznej i plemienn... More »


Cetera Jerzy, Gaweł Artur, Wołkowycki Dan, Dolinami rzek

Dolinami rzek

Cetera Jerzy, Gaweł Artur, Wołkowycki Dan

Tytuł wystawy przygotowanej w Białostockim Muzeum Wsi, którą uzupełnia prezentowane wydawnictwo, zapożyczony został od Zygmunta Glogera. Jego wydane w 1903 roku Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisty, Bugu i Biebrzy zawieraj ą obraz świata, który bezpowrotnie należy już do przeszłości. Dziś podlaskimi rzekami nie płyną juź komięgi ze zbożem ani tratwy powiązane z kłód sosnowych. Młyny wodne popadły w ruinę, łąki są w wielu miejscach zapuszc... More »


Guzowski Ernest, Wspomnienia z Północnego Kazachstanu 1940-1945

Wspomnienia z Północnego Kazachstanu 1940-194...

Guzowski Ernest

Mieszkałem z rodzicami przy ulicy Batorego nr 5. Dom nowy, lokatorski, z dwoma mieszkaniami — dwa pokoje z kuchnią z jednej strony i dwa pokoje z kuchnią z drugiej. Lokatorzy do swoich mieszkań mieli po dwa wejścia: od ulicy i od podwórka, korytarz wspólny, a od korytarza drzwi do schodów, prowadzących na strych. Właścicielem domu był pan Rubinsztejn. Mieszkał w podwórzu, zajmował cały domek. Między domem pana Rubinsztejna a domem loka... More »


Michaluk Dorota, Mielnik

Mielnik

Stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku)

Michaluk Dorota

Podlasie to jeden z ciekawszych regionów Kraju. W ciągu stuleci ścierały się tutaj, silnie na siebie oddziaływując, różne kierunki osadnictwa, kultury i tendencje rozwojowe. Ziemie nadbużańskie były terenem rywalizacji pomiędzy książętami ruskimi, litewskimi i mazowieckimi. W XVI-XVIII wieku tędy przebiegała granica między Litwą i Koroną, która ostatecznie podzieliła pierwotne terytorium ziem podlaskich na dwie części. Mielnik, to niew... More »


100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

Упершыню асобным выданнем выпускаецца папулярна-асветніцкая кніга па гісторыі нашай бацькаўшчыны ў пытаннях і даказах, разлічаная на шырокае кола чытачоў. Можа быць выкарыстана як дапаможны матэрыял па вывучэнні гісторыі Беларусі ў навучальных установах краіны. More »


First   Previous   [3843-4038]   Next   Last