Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 9

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

9

* Kołchozy na Bialostocczyźnie w latach 1940-1941 w świetle ankiet opisowych z 1948 r. (Sławomir Iwaniuk) * recenzje, konferencje: K. Krajewski, T. Łabuszewski. Białostocki Okrąg AK-AKO VII 1944-VIII 1945, Warszawa 1997 (Sławomir Iwaniuk) / Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta shicki. biskup białoruski, Białystok 1997 (ks. Grzegorz Sosna) / Białorusini Sokólszczyzny (Wiesław Choruży) / „Historia Białorusi i dzieje B... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 8

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

8

* 19 декабря 1846 года — Ведомость о числе приходов, монастырей, духовенства и прихожан в уездном г. Соколке * recenzje, konferencje, polemiki: Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI-XXw.), Warszawa 1997 / Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych ХІХ-ХХw., Lublin 1996 / Białorusini i stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie 1944-1956, Białystok 1996 / o. G. Sosna, D... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 7

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

7

* Kostycewiczowie * Ks. dr Józef (Atanazy) Reszeć * recenzje, polemiki: Antoni Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996 / J. Byliński, Marcin Broniewski — trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994 / А. Цітоў, Пячаткі старажытнай Беларусі, Мінск 1993 / А. Цітоў, Вольныя беларускія месты, Мінск 1996 * Bajko Piotr, Nazwy miejscowe Polany Białowieskiej * Gomółk... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 6

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

6

* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodow... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

5

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zat... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 4

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

4

* Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920 * Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej * Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach ... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

3

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplemen... Болей »


Гістарычны Альманах, 10

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

10

* Прадмова аргкамітэту і рэдакцыі * Белазаровіч Віктар, Вывучэнне аграрнай гісторыі Беларусі навейшага часу ў беларускай савецкай гістарыяграфіі * Варонін Васіль, Камяні з гістарычнымі надпісамі: загадка “Аляксандра” * Зайцаў Дзмітры, Погляды старца Арцемія на праблему веры і ведаў у кантэксце беларуска-расейска-украінскіх узаемаадносінаў * Ільін Аляксандр, Беларускі рух вачыма польскай паліцыі * Киштымов Андрей... Болей »


Гістарычны Альманах, 09

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

09

# Рэцэнзіі # Уступнае слова старшыні выканкама БГТ # Будзько Ірына, Гістарычна-лінгвістычная тэрміналогія: генезіс, дублетнасць, і перспектывы развіцця # Волошин Юрій, До питання про термінологію позначення старообрядців Стародубщини в історичних документах 18 – першої половини 19 ст. # Ганчарук Ігар, Каталіцкія манаскія ордэны на Беларусі ў 1770-х – 1820 –х г. (Спецыфіка духоўнасці і фармацыйныя дамы) # Голубеў Валянцін, Праблемы ... Болей »


Гістарычны Альманах, 08

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

08

* Кніжны анонс * Памятка аўтарам Гістарычнага Альманаху * Разгром “Грамады”. За кулісамі палітычнага скандалу * Рэцэнзіі * Гагуа Руслан, (Гародня) Вялікая вайна Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага з Тэўтонскім ордэнам у 1409-1411 г. * Зубко Вольга, Знешнепалітычная чыннасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1919 – 1920 г. ва ўкраінскай інтэрпрэтацыі * Ільін Аляксандар, Раман Скірмунт у грамад... Болей »