Карский Евфимий, Труды по белорусскому и другим славянским языкам

Труды по белорусскому и другим славянским язы...

Карский Евфимий

Евфимий Фёдорович Карский (1860-1931) – выдающийся русский филолог-славист, палеограф и этнограф, член АН СССР, основатель белорусского языкознания и белорусской филологии. Сборник трудов, подготовленный в Институте языкознания им. Якуба Коласа АН БССР, включает труды Е.Ф.Карского по белорусскому языку, его исследования по русскому, украинскому, западнославянским и южнославянским языкам. Болей »


Paŭłovič Sjarhej, Zasieŭki

Zasieŭki

Biełaruski lemantar dla chatniaha navučańnia

Paŭłovič Sjarhej

Лемантар мае класічную структуру і прызначаны для навучанна чытанню і пісанню - спачатку алфавіт і словы, якія пачынаюцца на кожную з ягоных літараў, потым прапісныя літары і практыкаванні ў самастойным пісанні, а потым апавяданні і вершы беларускіх аўтараў, у асноўным патрыятычнага зместу. Сергей Константинович Павлович - богослов, педагог, переводчик, деятель в области церковного просвещения. В 1936 в Вильнюсе был напечатан букварь Па... Болей »


Полацкі музейны штогоднік

Полацкі музейны штогоднік

зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.

Развіццё навукі ў айчынных музеях на сучасным этапе адбываецца на двух узроўнях: у якасці навуковых дысцыплін, якія чэрпаюць у музейных зборах свае крыніцы ведаў, і на ўзроўні музеялогіі, якая пачала вылучацца ў самастойную навуковую галіну ў другой палове ХХ ст. У 1977 г. у рамках Міжнароднага камітэта музеяў (ІКОМ) была створана Камісія па музеялогіі. У выніку яе працы стала відавочным, што музеялогія валодае ўласным аб’ектам пазнання... Болей »


Полацкі музейны штогоднік

Полацкі музейны штогоднік

зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.

Сярод шматлікіх галін гуманітарных ведаў і відаў сацыякультурнай практыкі пытанні захавання і выкарыстання культурнай спадчыны займаюць сёння асаблівае месца. Ад паспяховай дзейнасці па іх вырашэнні залежыць сама магчымасць забеспячэння сувязі часоў у развіцці грамадства. Апошнімі гадамі да праблем культурнай спадчыны звяртаюцца філосафы, гісторыкі, мастацтвазнаўцы, літаратары, культуролагі, музеязнаўцы. Інтарэс вучоных і практыкаў абум... Болей »


Баршчэўскі Леанід, Васючэнка Пятро, Тычына Міхась, Словы ў часе

Словы ў часе

Літаратура ад рамантызму да сімвалізму і нашаніўскага адраджэння

Баршчэўскі Леанід, Васючэнка Пятро, Тычына Міхась

Папулярны нарыс “Словы ў часе: ад рамантызму да сімвалізму і нашаніўскага адраджэння” – самы поўны на сённяшні дзень інтэграваны выклад найважнейшых з’яў літаратуры ХІХ—пачатку ХХ ст., у якім беларуская літаратура разглядаецца як неад’емная частка сусветнага літаратурнага працэсу. Аўтары кнігі — вядомыя ў Беларусі філолагі-літаратуразнаўцы і пісьменнікі, якія маюць вялікі досвед выкладання літаратуры ў вышэйшых і сярэдніх навучальных ус... Болей »


День и вся жизнь

День и вся жизнь

Сборник научных работ

Книга посвящена увековечению памяти выдающегося ученого-полониста ХХ–ХХI вв., Заслуженного деятеля науки, профессора, д.ф.н. Виктора Александровича Хорева. В книге отражены события последнего дня жизни профессора: материалы посвященной ему международной конференции, выступления на заседании Ученого совета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы по процедуре присвоения В.А. Хореву звания «Почетный профессор Гродненск... Болей »


Янка Купала, Якуб Колас. 135 гадоў з дня нараджэння

Янка Купала, Якуб Колас. 135 гадоў з дня нара...

Бібліяграфічны спіс літаратуры

«Шчаслівая выпадковасць, дарунак лѐсу, мабыць, прызваны ліквідаваць гістарычную несправядлівасць, – адзначаў І. Шамякін, – падарыў нам у перыяд сацыяльнага, культурнага адраджэння беларускай нацыі адразу двух класікаў – Янку Купалу і Якуба Коласа». Нашы першыя народныя паэты Янка Купала і Якуб Колас, як вялікія мастакі слова, надзвычай глыбока, масштабна і яскрава выявілі духоўную жыццяздольнасць беларускага народа, яго сѐнняшні і заўтр... Болей »


Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ

Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстыч...

Зборнік навуковых артыкулаў

У зборнік навуковых артыкулаў, падрыхтаваны фалькларыстамі кафедры тэорыі літаратуры і вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя тым актуальным праблемам фалькларыстыкі, якія ў апошняе дзесяцігоддзе распрацоўваюцца прадстаўнікамі фалькларыстычнай школы БДУ. Адрасуецца спецыялістам ў галіне фалькларыстыкі, этналогіі, літаратуразнаўства,... Болей »


Цех Райнер, Оценка качества повышения квалификации, ориентированная на потребности учащихся

Оценка качества повышения квалификации, ориен...

Практическое руководство

Цех Райнер

Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени определяется качеством образования. Проблема качества образования на современном этапе развития образования стоит особенно остро. Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение новых – выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и общественных. Болей »


Глобальная программа обучения и образования взрослых

Глобальная программа обучения и образования в...

Важной задачей деятельности проектных офисов DVV International (Института международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов) является поддержка профессионализации образования взрослых - содействие повышению качества подготовки специалистов, занятых в сфере образования взрослых. Дополнительным импульсом к движению в данном направлении послужила публикация в 2013 году Глобальной программы обучения и образования взро... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-69]   Наступная   Апошняя