Старажытная беларуская літаратура, Саверчанка І. - уклад., прадм., камент.

Старажытная беларуская літаратура

(ХІІ–XVII стст.)

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2007

Выдавец: Беларускі кнігазбор

Выдавецкая сэрыя: Серыя І. Мастацкая літаратура

Памеры: 608с. [8] с.: іл.

ISBN: 985-6824-43-5

Катэгорыя: Гісторыя; Мастацкая літаратура

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

УДК: 821.161.3

Дадатковая даведка: Серыя распрацаванаў Інстытуце літаратуры імя Янкі КупалыНацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Заснавана ў 1996 годзе. Кніга выдаецца з дазволу ўладальніка таварнага знака «БЕЛАРУСКІ КНІГАЗБОР»® МГА «Белкнігазбор». Аўтар праекта і галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.

Выданне ўключае літаратурную спадчыну Беларусі XIІ–XVII стст. У перакладзе на сучасную беларускую мову і ў адаптаваным выглядзе друкуюцца творы К. Тураўскага, І. Смаляніна, Г. Цамблака, Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Збаражскага, С. Буднага, Ф. Кміты-Чарнобыльскага, В. Цяпінскага, А. Рымшы, Л. Сапегі, І. Пацея, Л. Зізанія, Г. Пельгрымоўскага, М. К. Радзівіла Сіроткі, Ф. Еўлашоўскага, Я. Кунцэвіча, Я. К. Пашкевіча, М. Сматрыцкага, Я. В. Руцкага, А. Філіповіча, Т. Яўлевіча, К. Транквіліёна-Стаўравецкага, Ф. Баравіка, С. Косава, П. К. Абуховіча, І. Галятоўскага, С. Полацкага, а таксама корпус ананімных помнікаў пісьменства. Трыццаць шосты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

Каталёг: Kamunikat.org

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уся кніга ў адным файле

Зьмест

АПОВЕСЦЬ ЖЫЦЦЯ І СМЕРЦІ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ

АПОВЕСЦЬ ПРА ПАКУТЫ І СМЕРЦЬ АЙЦА АФАНАСІЯ ФІЛІПОВІЧА

БАРКУЛАБАЎСКАЯ ХРОНІКА

ЛІСТ ДА АБУХОВІЧА

НАВЕЛА ПРА АЖЭНСТВА КАРАЛЯ ЖЫГІМОНТА АЎГУСТА З БАРБАРАЙ РАДЗІВІЛ

ПАХВАЛА ВЯЛІКАМУ КНЯЗЮ ВІТАЎТУ

ПАХВАЛА КНЯЗЮ КАНСТАНЦІНУ АСТРОЖСКАМУ

ПРАМОВА МЯЛЕШКІ

АБУХОВІЧ ПІЛІП КАЗІМІР, Дыярыуш

БАРАВІК ФЕАДОСІ, Гісторыя, або Аповесць розных людзей пра цудадзейны абраз Жыровіцкай Дзевы Марыі

Будны Сымон, Апісанне сінода ў Іўі 1568 г. (урывак)

Будны Сымон, Вызнанне хрысціяскага збору Вялікага Княства Літоўскага аб уладзе і ўсялякім урадзе, коратка пацверджанае Святым Пісьмом

Будны Сымон, Катэхізіс, або Навука старадаўняя хрысціянская ад Святога Пісьма, для простых людзей мовы беларускай у пытаннях і адказах сабраная (урывак)

ГАЛЯТОЎСКІ ІАНІКІ, Казанне ў нядзелю 25 па сыходжанні Святога Духа «пра перавагу беднага жыцця над заможным»

ГУСОЎСКІ МІКОЛА, Песня пра зубра (урывак)

ЕЎЛАШОЎСКІ ФЁДАР, Гістарычныя запіскі (урывак)

ЗБАРАЖСКІ СТАФАН, Дзённік літоўскіх паслоў

ЗІЗАНІЙ ЛАЎРЭНЦІ, Катэхізіс, або Вызнанне веры святой, саборнай, апостальскай Усходняй царквы (урывак)

ЗІЗАНІЙ ЛАЎРЭНЦІ, Павучанне пры пахаванні Зоф’і, князёўны Чартарыйскай

ЗІЗАНІЙ ЛАЎРЭНЦІ, Пасланне навучэнцам

КМІТА-ЧАРНОБЫЛЬСКІ ФІЛОН, Лісты

КОСАЎ СІЛЬВЕСТР, Дiдаскалiа, альбо Наука, которая ся первей из уст священником подавала — о седми сакраментах алболи тайнах, на сiноде поместном в богоспасаемом граде Могилеве, року Божего 1637, месяца октобра 19 дня, отправованым от превелебнаго его милости господина отца Сiльвестра Косова, на тот час епископа мстиславскаго, оршанскаго и могилевскаго, теперешнего милостью Божею митрополита киевского, галицкого и всея Россiи. Потом през того ж в друк подана. По-трете, в тiпографiи монастыра общежителнаго Кутеенского тiпом

КУНЦЭВІЧ ЯЗАФАТ, Катехизм од слуги божого Иосафата сочетанный

Пацей Іпацій, Справядлівае апісанне ўчынку і справы сінодавай і Абарона здзейсненых згоды й лучнасці, якія сталіся на сінодзе Берасцейскім у 1596 годзе

ПАШКЕВІЧ ЯН КАЗІМІР, * * * Полска квітнет лаціною...

ПЕЛЬГРЫМОЎСКІ ГАЛЬЯШ, Гутарка аднаго Паляка з Маскалём на Маскоўскім замку ў годзе 1601

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Адрозненне

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Витане боголюбивого епископа Калиста полоцкого ы витебского од детей школы брацкое богоявленское, мовеное пры въезде его милости до Полоцка а. 1657, июня 22

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Годнасць

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Думка

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Праца

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Розум

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Слова

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Стихи утешные к лицу единому

ПОЛАЦКІ СІМЯОН, Філасофія

РАДЗІВІЛ МІКАЛАЙ КРЫШТОФ СІРОТКА, Перэгрынацыя, або Паломніцтва ў Святую зямлю (урывак)

Руцкі Язэп, Падвойная віна

Руцкі Язэп, Тэзес, сиреч изъвестны предложенія от ученій, еже о тайнах церъковных. На размышленіе къ объщему состезанію данны честным отцем Іосифом Велямином Рутъским, иноком закону Святаго Василія в монастыру виленъском Святое Живоначалное Тройцы. Состязаніе же се на обычном месте ученій будет, пры монастыри пред реченном. року от нароженя христова 1608, месяца генваря, дня 11, часу второго по полудни

РЫМША АНДРЭЙ, Которого ся месяца што за старых веков деело короткое описаніе [Храналогія]

РЫМША АНДРЭЙ, На герб ясневельможного пана, пана Остафея Воловича, пана Виленского и прочих

РЫМША АНДРЭЙ, На гербы ясневельможного пана, пана Теодора Скумина, воеводы новгородского, епикграмма

РЫМША АНДРЭЙ, На преславные а старовечные клейноты или гербы ясневельможного пана, пана Лва Сапеги подканцлерего Великого Князьства Литовъского, слонимского, мяделского, марковского и прочихъ старосты, епикграмма

Саверчанка Іван, Феномен старабеларускай літаратуры

Сапега Леў, Зварот да ўсіх станаў Вялікага Княства Літоўскага

Сапега Леў, Прысвячэнне Жыгімонту Трэцяму, найяснейшаму пану, пану Жыгімонту Трэцяму, Божай міласцю каралю польскаму, вялікаму князю літоўскаму, рускаму, прускаму, жамойцкаму, мазавецкаму, інфлянцкаму ды інш. той жа Божай міласцю гаспадару і каралю дзедзічнаму шведскаму, гоцкаму, вандальскаму і вялікаму князю фінляндскаму, пану а пану, пану майму міласціваму

Скарына Францыск, Акафист чесному и всехвальному пророку предтечи и крестителю Господню Иоанну поем

Скарына Францыск, Прадмова да «Дзеянняў святых апосталаў»

Скарына Францыск, Прадмова да «Першай кнігі Царстваў»

Скарына Францыск, Прадмова да «Прыпавесцяў» прамудрага Саламона, цара ізраільскага

Скарына Францыск, Прадмова да «Псалтыра»

Скарына Францыск, Прадмова да кнігі «Ісус Сірахаў»

Скарына Францыск, Прадмова да кнігі «Прамудрасць Божая»

Скарына Францыск, Прадмова да кнігі «Юдзіф-удавіцы»

Скарына Францыск, Прадмова да кнігі прамудрага цара Саламона «Эклезіяст»

Скарына Францыск, Прадмова да ўсёй «Бібліі»

Скарына Францыск, Сказанне да «Першага паслання святога апостала Паўла да карынфянаў»

Скарына Францыск, Сказанне да «Саборнага паслання Іякава»

Скарына Францыск, Сказанне да кнігі Майсея «Другі закон»

СМАЛЯНІН ІГНАТ, Хаджэнне

Сматрыцкі Мялецій, Лямент у света убогих на жалосное преставленіе святоблівого а в обои добродетели богатого мужа, в Бозе велебного господина отца Леонтія Карповича, архімандріта общіа обители при церкви Сошествия Святого Духа, братства церковного віленского, православія греческого

ТРАНКВІЛІЁН-СТАЎРАВЕЦКІ КІРЫЛА, Люстра багаслоўя

Тураўскі Кірыла, Малітва ў нядзелю на ютрані

Тураўскі Кірыла, Прыпавесць пра чалавечую душу і цела, або Пра Сляпога і Бязногага (урывак)

Тураўскі Кірыла, Слова аб тым, каб не забывалі настаўнікаў сваіх

Тураўскі Кірыла, Слова на сабор 318 святых айцоў

Тураўскі Кірыла, Слова ў першую нядзелю пасля Пасхі (урывак)

ФІЛІПОВІЧ АФАНАСІЙ, Дыярыуш, або Апісанне праўдзівых падзей

ЦАМБЛАК ГРЫГОРЫ, Слова на адсячэнне галавы святога і слаўнага прарока і папярэдніка і Хрысціцеля Іаана

Цяпінскі Васіль, Прадмова

ЯЎЛЕВІЧ ТУМАШ, Лабірынт, або Заблытаная дарога, дзе гожая мудрасцьз абавязку свайго вяльможным панам магілявянам ды яшчэ некаторым, у пачынаннях сваіх падобным, карацейшую й далёка лепшую дарогу паказвае

Варта пазнаёміцца:

Старажытная беларуская літаратура

Старажытная беларуская літаратура

Зборнік: для старэйшага школьнага ўзросту

У кнігу ўключаны творы старажытнай пісьменнасці, творы вялікіх гуманістаў-асвстнікаў Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Буднага, В. Цяпінскага і інш. Гэта - палемічная і сатырычная літаратура, у якой ярка выявіліся настроі і мары беларускага народа ў розныя гістарычныя часы. Болей »