pdf
Мастацтва, 1 (430) 2019

Мастацтва

1 (430) 2019

Памятаю вашу першую выставу з Тоняй Слабодчыкавай у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва. Потым была серыя перформансаў, Гомель, Калінінград, відэа ў Гістарычным музеі, знятае ў Польшчы. Грузія, захапленне дыназаўрамі і паралельна — лекцыі, экскурсіі. З аднаго боку, шмат падзей і ты пастаянна прысутнічаеш ў полі ўвагі. З іншага — ёсць гэты трыгер непрынятасці. Давай пагаворым пра актыўнасці ў гэтым ключы. — Адна з вялікіх праблем нашаг... Болей »


pdf
Мастацтва, 12 (429) 2018

Мастацтва

12 (429) 2018

Сё­ле­та Ры­го­ру Сіт­ні­цы споў­ні­ла­ся 60 год. Да юбі­лею пры­мер­ка­ва­ная вы­ста­ва ў На­цы­яна­ль­ным мас­тац­кім му­зеі. Рэ­дка, але зда­ра­ецца, што лю­дзі твор­чых пра­фе­сій, ма­ючы пра­ва на юбі­лей­ную пер­са­на­лію, ад та­ко­га го­на­ру ад­маў­ля­юцца. Бо га­на­рыц­ца асаб­лі­ва ня­ма чым. Уз­рост ні­бы­та па­ва­жа­ны, а як азір­неш­ся —дык, як ка­за­ла ад­на мая зна­ёмая, зга­даць ёсць што, але дзе­цям ня­ма ча­го рас­ка­з... Болей »


pdf
Мастацтва, 11 (428) 2018

Мастацтва

11 (428) 2018

Бе­ла­ру­сы (і як час­тка Рэ­чы Па­спа­літай, і ў скла­дзе Рас­ійскай імпе­рыі) успры­ма­лі Па­рыж ку­ль­тур­най ста­ліцай све­ту. На­вед­ван­не гэ­та­га го­ра­да і зна­ёмства з яго­ны­мі му­зе­ямі лі­чыла­ся ка­лі не аб­авяз­ко­вым, то ве­ль­мі па­жа­да­ным склад­ні­кам гу­ма­ні­тарнай ад­ука­цыі. Усё XIX ста­год­дзе — эпо­ха актыў­ных твор­чых пе­ра­мяш­чэн­няў. Ва Усходнюю Еўро­пу,у Рас­ію едуць на за­роб­кі жы­ва­піс­цы з Фран­цыі, ... Болей »


pdf
Мастацтва, 10 (427) 2018

Мастацтва

10 (427) 2018

Юбілейная ідэя для пятага «Месяца фатаграфіі ў Мінску» падалася мне дзіўнай... Па-першае, я не веру ў схільнасць да пафасу стваральнікаў яго канцэпцыі, а па-другое, праца з паняццем часу занадта складаная для выказвання — яно хоць і калектыўнае, то-бок шматслаёвае, але разлічана на масавага, актыўнага гледача. Наўрад ці настроенага на філасофскія пошукі, наўрад ці з адпаведным слоўнікам, і наогул, мы ж у візуальным полі знаходзімся... ... Болей »


pdf
Мастацтва, 8 (425) 2018

Мастацтва

8 (425) 2018

Сёння, калі пішу гэтыя радкі, зноў перажываю тыя пачуцці… Збольшага я ведаю творчасць Гаўрылы Харытонавіча, маю ўяўленне пра варункі ягонага жыцця і стасункі з калегамі і глядацкай грамадою, але ён застаўся для мяне таямніцай — і як асоба, і як мастак. Здавалася б, само жыццё вяло таленавітага хлопца з беларускага Палесся ў бок Кіева. У любым выпадку на поўдзень. Ад Гомеля да Кіева бліжэй, чым да Мінска. Прытым што Кіеў у часы юнацтва і... Болей »


pdf
Мастацтва, 7 (424) 2018

Мастацтва

7 (424) 2018

Выставу адкрывае праект Таццяны Ткачовай «Сезоны Веры». Гэтая серыя партрэтаў 91-гадовай Веры Зянько — прамая фатаграфія з характэрнымі для гэтага жанру аб’ектыўнасцю і дэталізацыяй. Рэчыўным складнікам партрэтаў і іх галоўным фокусам становяцца ўборы галоўнай гераіні, яе калекцыя, якую яна збірала ўсё жыццё. Кожная з гэтых рэчаў — радок у дзённіку памяці. Мы амаль чуем голас Веры, калі яна распавядае пра сябе: «...Упершыню я ўбачыла ся... Болей »


pdf
Мастацтва, 6 (423) 2018

Мастацтва

6 (423) 2018

У хо­ле ві­лен­скай Ра­ту­шы на­вед­ва­ль­ні­каў сус­трака­юць слайд-бок­сы, так лю­бі­мыя ў ву­ліч­ных публіч­ных прасто­рах: фа­тагра­фіі і тут па­ўна­вар­тас­на пра­цу­юць як мед­ыум, а супра­ва­джа­ль­ная інфар­мацыя акрэс­лі­вае асноў­ныя эта­пы мі­ну­ла­га ста­год­дзя. Гэ­та ба­ра­ць­ба за не­за­лежнасць, тра­гіч­ны 1939 год, падзеі рэ­лі­гій­на­га жыц­ця, ка­тас­тро­фа лі­тоў­скіх яўрэяў, эка­на­міч­ная бла­ка­да 1990-х, Кан­сты... Болей »


pdf
Мастацтва, 5 (422) 2018

Мастацтва

5 (422) 2018

Я з задавальненнем стаўлю «2018» каля назвы фестывалю, бо арганізатары (Белгазпрамбанк, Газпрам трансгаз Беларусь, Палац мастацтва, Цэнтр выяўленчага і медыямастацтва «Новая культурная ініцыятыва») абяцаюць зрабіць свята штогадовым. А сёння маецца добрая нагоды паразважаць пра тое, што адбываецца, калі грошы прыходзяць у наша мастацтва. «Сенсацыя! У Мінск едуць літаграфіі Далі, кераміка Пікаса, прынты нейкай там знакамітасці і “жывыя ка... Болей »


pdf
Мастацтва, 3 (420) 2018

Мастацтва

3 (420) 2018

Вы­ста­вач­ны пра­ект ла­дзіў­ся пры да­па­мо­зе Па­со­льс­тва Чэш­скай Рэ­спуб­лі­кі ў Бе­ла­ру­сі. Упер­шы­ню на по­стса­вец­кай пра­сто­ры з’яві­ла­ся маг­чы­масць прэ­зен­та­ваць тво­ры вя­до­ма­га мас­та­ка, вы­клад­чы­ка і спе­цы­яліс­та ў га­лі­не ма­лі­ра­ван­ня шкла Пет­ра Ста­ха і яго вы­пус­кні­коў — Ма­тоў­ша Во­ла­ка і Дзміт­рыя Цы­бен­кі. Болей »


pdf
Мастацтва, 2 (419) 2018

Мастацтва

2 (419) 2018

Серыя “Энцыклапедыя народнага майстра” (“Саломапляценне. Ілюстраваны майстар-клас”; “Пасланні ад продкаў. Пра што расказвае беларускі арнамент”; “Лозапляценне”) “Беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі” стала пераможцам у намінацыі “Эўрыка”. Таксама спецыяльны дыплом і памятны знак-сімвал “Малы залаты фаліянт” уручаны пераможцу намінацыі “За ўклад у захаванне духоўнай спадчыны” выдавецтву ТДА “Чатыры чвэрці” “Сімфонія стагоддзяў” (на... Болей »